Skip to main content

Het Loofhuttenfeest doet het Joodse volk aan de ene kant terugdenken aan Gods leiding en voorzienigheid (in de woestijn) en Hem daarvoor danken, aan de andere kant doet het vooruitkijken naar wat gaat komen. Het is een feest waarin de Joden zich uitermate verblijden en dat heeft ook te maken met de toekomstverwachting die erin doorklinkt. Ook christenen heeft het Loofhuttenfeest iets te zeggen over een hoopvolle toekomstverwachting.

De feesten van Israël laten iets zien van Gods reddingsplan voor deze wereld. Met Pesach wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Paulus schreef: ‘Ons Paaslam is geslacht’. Door het bloed van het Lam is er ook voor ons redding gekomen. Met Pinksteren, Sjawoe’ot, het Wekenfeest, wordt het ontvangen van de wet herdacht. Met de uitstorting van de Heilige Geest over zowel Joden als heidenen legt God de wet in het hart van de gelovigen.

Wij geloven dus dat deze twee belangrijke feesten hun profetische vervulling voor een groot deel al hebben gekregen. Maar het Loofhutten heeft dat nog niet. Wij leven als het ware profetisch gezien in die lange zomer tussen de voorjaarsfeesten van Israël en de najaarsfeesten, waaronder het Loofhuttenfeest. Wat zegt dit feest ons over de toekomst?

De oogst zal worden binnengehaald

Het Loofhuttenfeest is van oorsprong vooral een oogstfeest dat gevierd wordt als de oogst in het najaar helemaal is binnengehaald. Het feest bepaalt ons dan ook bij de tijd die gaat komen als de Here God Zijn oogst helemaal heeft binnengehaald, dat wil zeggen dat allen die tot het eeuwige leven bestemd zijn tot geloof zullen zijn gekomen. Zo spreekt Paulus in Romeinen 11 over zowel ‘volheid van de heidenen’ als ook ‘de volheid van Israël’.

In de Bijbel lezen we dat het altijd al Gods plan is geweest ook uit de heidenen een volk te vormen dat Zijn naam vereert. Straks zal er een grote menigte, die niemand tellen kan, uit alle naties, stammen, volken en talen voor de troon en voor het Lam staan (Openbaring 7:9-10). Als de hele oogst binnen is, dan is het tijd voor het grote Loofhuttenfeest!

Israël met de volkeren

In Zacharia 14:16 staat: “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de Heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.” Verderop staat dat er straf zal zijn voor de volken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren met Israël. Op veel meer plekken in de Bijbel komen we tegen dat de volken naar Jeruzalem zullen trekken om daar met Israël de Here God, de God van Israël, te aanbidden (bv. ook Jesaja 2).

Wanneer christenen gaan begrijpen wat het betekent dat ‘het heil uit de Joden is’ en dat wij ‘geënt zijn op de edele olijf’, en wij ons daardoor bewust worden van hoe wij ‘onlosmakelijk met Israël zijn verbonden’, dan bereid je je voor op wat gaat komen. Want de toekomst is dat de volkeren samen met Israël in het licht van de Heere zullen wandelen en naar Zijn wet zullen leven.

Meedoen met het feest

Het Loofhuttenfeest is voor gelovige Joden daarom ook, op basis van Zacharia 14, hét feest waarbij zij niet-Joden mogen betrekken. Persoonlijk hebben wij als gezin dat ook een keertje meegemaakt. Toen wij in oktober 2016 met ons hele gezin in Israël waren, maakten wij iets van het zeer vrolijke Loofhuttenfeest mee in de straten van Jeruzalem.

Wij stonden in de Ben Yehudastraat te kijken naar een groep mannen die uitbundig samen aan het dansen waren. De muziek werd verzorgd door een jonge ultraorthodoxe dj, maar een oude rabbijn had de leiding over het geheel. Ik stond daar met mijn vrouw, dochter en drie zonen naar te kijken. Plotseling maakte een van de dansende mannen zich los en hij gebaarde hevig naar mij en mijn zonen om mee te komen dansen.

Nou hoor ik waarlijk bij de Dutch ‘frozen chosen’, en ik zag mijn zonen dat ook nog niet zo snel doen, maar warempel, binnen de kortste keren deden we alle vier mee. Heidenen verblijden zich met Zijn volk. Wanneer dat nu al gebeurt, is dat profetisch ten aanzien van wat straks in het groot zal gebeuren.

De dag van God gaat komen

Het Loofhuttenfeest is het feest van de toekomst. Ten diepste spreekt het van het Koninkrijk dat gaat komen. Petrus schrijft dat gelovigen uitzien naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigen door hun heilige levenswandel (2 Petrus 3:12). God heeft een doel met het werk van Zijn handen, met deze schepping. Alles werkt daar naartoe.

De jongste dag zal aanbreken, de tijd waarin alles zal worden hersteld. De Messias komt eraan. Hij heeft gezegd: “Zie, ik maak alle dingen nieuw!” De opstanding uit de dood is aanstaande. Ons lichaam en deze schepping zullen worden verlost. Samen met Israël zien wij uit naar de toekomst. We zullen ingaan tot het feest van onze Heer.

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland